โครงการต่างๆ ในมูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ

จ้างวานข้า (จ้างงานคนไร้บ้านโดยมูลนิธิกระจกเงา)

- เนื่องจากคนไร้บ้านเป็นกลุ่มคนที่ประสบปัญหาในด้านคุณภาพชีวิตอย่างรุนแรง สาเหตุหลักคือ มีทุนชีวิตในมิติต่างๆต่ำอย่างมาก เช่น มิติทางเศรษฐกิจ คือไม่มีเงินเก็บ และรายได้ที่มากพอยกระดับสภาพเศรษฐกิจส่วนบุคคลได้ - คนไร้บ้านขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งรายได้ - คนไร้บ้านส่วนใหญ่ไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและเป็นแรงงานไร้ฝีมือ - การจัดสรรงานให้กับคนไร้บ้านจึงควรเป็นงานที่ไม่ใช้ทักษะมาก ควรเป็นงานที่ใช้ทักษะพื้นฐาน - คนไร้บ้านมักมีปัญหาทางสภาพจิตใจที่ไม่เห็นโอกาส ไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง จึงทำให้คนไร้บ้านมักอยู่ในสภาวะเฉื่อยชา ไม่มีแรงผลักดัน

ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

เราองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเพื่อให้คำปรึกษา ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม และให้ความช่วยเหลือคนหายซึ่งมี สภาวะความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพ และความปลอดภัย โดยที่ศูนย์ข้อมูลคนหาย จะเข้าไปมีบทบาทโดยตรงในการให้คำแนะนำ ประสานงานช่วยเหลือครอบครัวคนหายให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันเป็นกลไกสำคัญในการติดตาม และช่วยเหลือคนหายให้กลับคืนสู่ครอบครัวด้วยความปลอดภัย

โครงการอาสามาเยี่ยม

กิจกรรม อาสามาเยี่ยม ลงพื้นที่เยี่ยมเคสผู้ป่วยและครอบครัวถึงบ้านเพื่อ เยียวยาให้กำลังใจ พื้นที่นำร่อง จ.ปทุมธานี เพื่อสร้างความสุข ความผ่อนคลาย เป็นเพื่อนพูดคุย รับฟัง และส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์มือสองสภาพดี ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตลอดจนของกินของใช้ในครัวเรือน ที่ได้รับบริจาคมาให้กับผู้ป่วยและครอบครัว

โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

เราเริ่มต้นโครงการฯ ด้วยการเล็งเห็นถึงสภาพปัญหาการขาดแคลนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ศูนย์อพยพ และผู้ประสบภัยพิบัติ เราเห็นการนำคุณค่าสิ่งของชิ้นเดิมกลับมาสร้างประโยชน์ใหม่อีกครั้ง
ด้วยการเปิดรับบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มสภาพดีทุกประเภท จากคนเมือง เพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้ขาดแคลนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

โครงการโรงพยาบาลมีสุข

ภารกิจอาสาสมัครเพื่อผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล แนวคิดของโครงการฯนี้ คือการปฏิบัติการ และพัฒนาวิธีคิด รูปแบบ กิจกรรม
การ 'เพิ่มความสุข ลดความทุกข์' ลดความตึงเครียดลงในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล โดยจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามาสนับสนุนคือ อาสาสมัคร 'อาสาสมัครสร้างสุข'

โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

เราค้นพบข้อเท็จจริงอยู่ว่า โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ต่างจังหวัด ยังคงขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน หนึ่งในนั้นคือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการเรียนของเด็กนักเรียน ซึ่งในยุคปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ หากเทียบกับเด็กนักเรียนในสังคมเมืองแล้ว เด็กนักเรียนในต่างจังหวัดยังถือว่าห่างไกลกับคำว่าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอ่านสร้างชาติ

หนังสือ มีส่วนร่วมช่วยสร้างความสำเร็จในการดำรงชีวิต เป็นรากฐานของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โครงการอ่านสร้างชาติ ได้ระดมรับบริจาคหนังสือมือสอง เพื่อส่งมอบต่อให้ห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน วัด ชุมชนแออัดในเมืองหลวง โรงงาน เราขอส่งเสริมการอ่านให้กับเยาวชน ประชาชนผู้สนใจ ตลอดจนถึงผู้ประกอบอาชีพขับวินมอเตอร์ไซต์รับจ้าง

โครงการผู้ป่วยข้างถนน

จากการดำเนินงานโครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา พบว่า มีคนหายจำนวนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุ ที่มีอาการป่วยทางสมอง หรือ โรคสมองเสื่อม ได้พลัดหลงออกจากบ้าน
ทั้งนี้ ผู้ป่วยฯบางส่วน ที่พลัดหลงออกมา หากจำต้องใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านเป็นเวลานาน อาจกลายสภาพเป็นบุคคลเร่ร่อน และยังอาจ ถูกทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิตได้
ซึ่งปัญหาดังกล่าวมิได้ถูกหยิบยกขึ้นเป็นประเด็นสาธารณะในอันที่จะได้รับการ แก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

โครงการสวนครูองุ่น

การเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และการเรียนรู้ในรูปแบบของสวนสาธารณะ ตลอดจนร้านแบ่งปัน ร้านกาแฟ และพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเป็นหน้าบ้านในการรับบริจาคสิ่งของต่างๆ ให้กับมูลนิธิกระจกเงา โดยมีปัจจัยภายนอกเข้าร่วมในการดำเนินการด้วยคือ อาสาสมัคร

โครงการ Food For Friends มูลนิธิกระจกเงา

เป็นโครงการที่เริ่มมาจากวัตถุประสงค์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนไร้บ้าน ในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องของการได้รับสนับสนุน อาหาร น้ำดื่ม ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน เสื้อผ้าสะอาด ยารักษาโรคพื้นฐาน และให้การแบ่งปันในแต่ละครั้งนำมาสู่การสร้างสายสัมพันธ์เพื่อนำมาสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มคนไร้บ้านกับหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างกระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยมีเป้าหมาย การเพิ่มสิทธิ การเข้าถึงสิทธิ ในด้านต่างๆในฐานะพลเมืองของรัฐไทย

โครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน

อีกหนึ่งโครงการที่แตกยอดมาจาก ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงาเนื่องจากในกระบวนการติดตามรับแจ้งและสืบค้นคนหาย พบว่าเด็กศูนย์หายบางส่วนหลุดเข้าไปอยู่ในธุรกิจขอทาน เด็กเหล่านี้มีค่าเพียงวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินธุรกิจเลวร้าย...
พวกเขาถูกนำมา ขังรวม ตามบ้านเช่าในแหล่งเสื่อมโทรมของเมืองเศรษฐกิจ...ถูกนำสั่งสอนให้รู้ถึงเทคนิคการขอทาน... ถูกนำพาไป ตั้งวาง ไว้ตามจุดต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งชุมชน ให้ขอทาน โดยอยู่ในสายตาและการกำกับของ ผู้คุม ราวกับการใช้แรงงาน

โครงการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน

นับจากเหตุการณ์พิบัติภัยสึนามิในวันที่ 26 ธันวาคม 2547 หลังเหตุการณ์ครั้งนั้นประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาภัยธรรมชาติขนาดกลางถึงใหญ่อีกหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นดินถล่ม ไฟป่าหมอกควัน จากพิบัติภัยต่างๆที่กล่าวมาทำให้เราพบว่า เมื่อใดก็ตามที่ภัยเหล่านั้นเกิดขึ้น ความฉุกละหุกและยากลำบากในการเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์

รับแจ้งเหตุและประสานงานช่วยเหลือผู้เสียหาย สะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการ ค้ามนุษย์ ผลักดันการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับนโยบาย

ศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยี IT WATCH
( สถานะปิดโครงการ )

เป็นศูนย์กลางที่เฝ้าระวังปัญหาภัยเทคโนโลยีอย่างเกาะติดและใช้กิจกรรมของศูนย์เป็นตัวขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย

โครงการสถาบันเด็กทำสื่อ Kids Story
( สถานะปิดโครงการ )

โครงการต่างๆ ในมูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย

โครงการเด็กดอยสัญชาติไทย

โครงการพัฒนาสถานภาพและคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐและ เด็กไร้สัญชาติในประเทศไทย(ภาคเหนือ) ภายใต้ มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานจังหวัดเชียงราย จากการดำเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหาบุคคลผู้ไร้สิทธิไร้สัญชาติในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2542 ของมูลนิธิกระจกเงา จาก 1 ตำบลนำร่อง ขยายสู่การทำงานในระดับจังหวัด จากภาคเหนือ สู่ภาคใต้ และเชื่อมโยงขบวนเครือข่ายเป็นในระดับประเทศ จากปัญหาหนึ่งเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเพื่อบูรณาการให้เกิดการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม และรวมไปถึงการเชื่อมประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐระดับพื้นที่และส่วนกลาง นักวิชาการ องค์กรอิสระ องค์กรเครือข่าย สื่อ และที่สำคัญคือชุมชน จนเป็นผลทำให้กระบวนการในการจัดการปัญหาด้านสถานะบุคคลในประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัด โดยได้รับการสนับสนุนการทำงานจาก แตเรซอม (terre des homes) และภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

ร้านอีบ้านนอก

The eBannok handicraft project is a fair trade initiative empowering the women of Northern Thailand's hilltribe groups by giving them the opportunity to develop craft and business skills, at the same time as providing them a sustainable income and promoting their unique cultures. eBannok has two stores based in Chiang Rai, Northern Thailand, with plans to open into the Chiang Mai area in the new year. eBannok's stores present the stories of hilltribes in a colourful and inspiring setting, promoting their cultures and traditional crafts in a retail environment for local Thai and foreign visitors.

โครงการพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออนไลน์

โครงการพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออนไลน์ www.hilltribe.org เป็นโครงการหนึ่งของ มูลนิธิกระจกเงา ที่เกิดขึ้นจากความเคารพและตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรมของชนกลุ่มเล็ก ๆ ในสังคมใหญ่แห่งนี้ ด้วยข้อสงสัยว่า ชุมชนและวัฒนธรรมขนาดเล็กอย่างวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติพันธ์ จะดำรงอยู่อย่างไรท่ามกลางกระแสสังคมหลัก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมเมืองหรือวัฒนธรรมตะวันตก ในโลกไร้พรมแดน ภาพของอนาคตข้างหน้ากับกระแสวัฒนธรรมที่กำลังอยู่ระหว่างรอยต่อของชีวิตระหว่างรุ่น จากผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ซึ่งถือวัฒนธรรมอยู่ กับคนรุ่นใหม่ที่จะต้องมารับช่วงต่อจากนี้ จะผ่านสู่รุ่นอย่างไร เหล่านี้ปรากฎการณ์ที่โครงการสนใจ

โครงการท่องเที่ยวชนเผ่า

โครงการท่องเที่ยวชนเผ่า (ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) ดำเนิน การโดย มูลนิธิกระจกเงา ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานในพื้นที่ ตำบลแม่ยาว อ.เมือง จังหวัดเชียงราย ตำบลแม่ยาว เป็นพื้นที่เขตเชื่อมต่อแนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่า มีสภาพภูมิประเทศเป็นหุบเขา มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เป็นดอยสูง สลับซับซ้อน เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกห้วยแม่ซ้ายที่ไหลเย็นตลอดปี และมีวิวทิวทัศน์ที่งดงาม อีกทั้งมีพี่น้องชนเผ่าอาศัยอยู่หลายเผ่า ทั้งลาหู่(มูเซอร์), อาข่า(อีก้อ), เย้า จึงทำให้มีความหลากหลายทางความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตแบบชนเผ่าดั้งเดิม ชึ่งเป็นเสน่ห์อีกรูปแบบหนึ่งของภาคเหนือตอนบน

โครงการครูบ้านนอก

เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมกลุ่มคนที่อยู่ในที่ต่างๆ ของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท โดยเน้นกลุ่มเด็กๆ ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ “ มูลนิธิกระจกเงา” ทำงานอยู่ เด็กๆเป็นชาวเขา มีหลายเผ่า แต่ละชนเผ่าจะมีภาษา และวัฒนธรรม เป็นของตัวเอง และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ครูบ้านนอก จะเข้าไปทำงานร่วมกับโรงเรียน และชุมชน โดยครูบ้านนอกจะเข้าไปส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆ ร่วมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุก และมีสีสันร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในประเด็นทางด้านการศึกษาของเด็กๆ และกลุ่มคนชนบท ขณะเดียวกัน ครูบ้านนอกจะได้เรียนรู้ ศึกษาวิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมชุมชน

โครงการสื่อไอซีทีเพื่อการพัฒนา

ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญด้านผลิตสื่อและงานไอทีสำหรับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายวีดีโอ งานพรีเซนเทชั่นและงานสารคดีต่าง ๆ หรืองานเขียนโปรแกรมรวมถึงงานออกแบบระบบฐานข้อมูลสำหรับองค์กร งานสื่อสิ่งพิมพ์และงานออกแบบเว็บไซต์

เราเป็นทีมงานที่ทำงานเพื่อสังคมมานานกว่ายี่สิบปีวันนี้เราสามารถทำให้องค์กรของท่านสามารถมีสื่อแนะนำองค์กร หรือ สื่อสารคดีเป็นของตัวเองได้ง่าย ๆ เพื่อนำเสนอต่อภาคสังคม เรามีบริการงานครบวงจรเราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานทุกอย่างจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและองค์กรของท่าน

โครงการกองทุนเด็กดอย

วัตถุประสงค์
1. ทุนต่อเนื่อง/ต่อปี
2. ทุนสนับสนุนการศึกษา
3. ทุนพิเศษ
4. ทุนอาหารกลางวัน
5. ทุนจ้างครูผู้สอน
6. ทุน free school