โครงการนักศึกษา(บ้า)ฝึกงาน

มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ

"สร้างคน สร้างนวัตกรรม สร้างการเปลี่ยนแปลง"

ฝ่ายงานที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน

ทีมนวัตกรรม

ทีมนวัตกรรมเป็นทีมงานส่วนกลางที่คอยสนับสนุนงานในมูลนิธิในด้านต่างๆ ตั้งแต่งานใช้แรงงาน งานจัดการไปจนถึงงานผลิตไอเดียเพื่อขับเคลื่อนงานของมูลนิธิ ทำหน้าที่ตอบโจทย์หรือหารูปแบบ การแก้ปัญหาของงานต่างๆภายในองค์กรไปจนถึงการพัฒนาและออกแบบการแก้ปัญหาเพื่อผลิต ชิ้นงานตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ในหลายมิติ

เพิ่มเติม

สื่อสารองค์กร

งานสื่อสารเพื่อสังคมโครงสร้างหนึ่งของมูลนิธิกระจกเงาที่ คอยทำหน้าที่ เชื่อมโยงประเด็น และสื่อสารงานของมูลนิธิกระจกเงากับสาธารณะ เผยแพร่งานให้สังคมได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคม โดยผ่านช่องทาง Social network สื่อหลักขององค์กรให้คนทั่วไปได้ติดตาม รวมถึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการต่างๆในมูลนิธิกระจกเงาให้บุคคลภายนอกทราบ

เพิ่มเติม

วิธีการสมัครฝึกงาน

หากสนใจฝึกงาน,ฝึกประสบการ์ณวิชาชีพ,ฝึกสหกิจศึกษา
ที่มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ
ท่านสามารถส่ง Resume พร้อมระบุ ตำแหน่ง ที่ต้องการฝึก
มาได้ที่ intern_bkk@mirror.or.th
จากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับเพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ ในเวลาทำการ
(จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 0632560025
หมายเหตุ.กรุณาติดต่อในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 - 17.00 น.)

Gallery