ด้านพัฒนาองค์กร

โครงการภายในมูลนิธิกระจกเงา

โครงการ NGOs cyber

โครงการ NGOs Cyber เปิดรับนักศึกษาฝึกงานที่สนใจในเรื่องการพัฒนาสังคม พร้อมๆกับเทคโนโลยี ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม จึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกท่านที่สนใจ มาร่วมเปิดโอกาสทางการเรียนรู้แบบใหม่ๆได้ด้วยตนเอง

เพิ่มเติม

สื่อสารองค์กร

งานสื่อสารเพื่อสังคมโครงสร้างหนึ่งของมูลนิธิกระจกเงาที่ คอยทำหน้าที่ เชื่อมโยงประเด็น และสื่อสารงานของมูลนิธิกระจกเงากับสาธารณะ เผยแพร่งานให้สังคมได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคม โดยผ่านช่องทาง Social network สื่อหลักขององค์กรให้คนทั่วไปได้ติดตาม

เพิ่มเติม

ทีมนวัตกรรม

ทีมนวัตกรรมเป็นทีมงานส่วนกลางที่คอยสนับสนุนงานในมูลนิธิในด้านต่างๆ ตั้งแต่งานใช้แรงงาน งานจัดการไปจนถึงงานผลิตไอเดียเพื่อขับเคลื่อนงานของมูลนิธิ ทำหน้าที่ตอบโจทย์หรือหารูปแบบ การแก้ปัญหาของงานต่างๆภายในองค์กร

เพิ่มเติม

ครัวกลาง

เพราะเรื่องของ ปากท้อง อาหาร การกิน เป็นสิ่งสำคัญ มูลนิธิกระจกเงาจึงจัดสวัสดิการอาหารกลางวันให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมไปถึงอาสาสมัครและพี่น้องจ้างวานข้า เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงสวัสดิการและประหยัดค่าอาหารกลางวัน รวมถึงได้ทานอาหารดีๆ อร่อยๆ

เพิ่มเติม