สื่อสารองค์กร

สื่อสารองค์กร

(สำหรับตำแหน่ง นักเขียน-สื่อสารออนไลน์,นักออกแบบกราฟิก,Video Editor,ช่างภาพ,แผนกบริหารผู้บริจาคสัมพันธ์)

งานสื่อสารเพื่อสังคมโครงสร้างหนึ่งของมูลนิธิกระจกเงาที่ คอยทำหน้าที่ เชื่อมโยงประเด็น และสื่อสารงานของมูลนิธิกระจกเงากับสาธารณะ เผยแพร่งานให้สังคมได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคม โดยผ่านช่องทาง Social network สื่อหลักขององค์กรให้คนทั่วไปได้ติดตาม รวมถึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการต่างๆในมูลนิธิกระจกเงาให้บุคคลภายนอกทราบเพื่อกระตุ้นให้เกิดการร่วมมือกันในการแก้ปัญญาและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในภาคประชาสังคม เอกชน และ ภาครัฐ

ตำแหน่งที่เปิดรับในฝ่ายสื่อสารองค์กร

1. นักเขียน - สื่อออนไลน์
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
● นำเสนองานเขียนผ่าน เฟซบุ๊ก ,ไลน์@ ขององค์กร
● สัมภาษณ์ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
● ติดตามฟีดแบคเรื่องที่นำเสนอ และปฏิกิริยาผู้รับสาร

คุณสมบัติ
● มีทักษะด้านการสื่อสาร งานเขียนเล่าเรื่อง
● เข้าใจในประเด็นการสื่อสารที่หลากหลายทางสังคมขององค์กร
● ชอบใช้งาน Social media ในชีวิตประจำวัน
● ชอบติดตามการสื่อสารของสื่อออนไลน์
● มีความกระตือรือร้น รอบคอบ ในการนำเสนองาน
● รับผิดชอบในประเด็นที่ได้รับมอบหมาย
● เข้าใจวัฒนะธรรมการสื่อสารในสังคมออนไลน์

2. นักออกแบบกราฟิก
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
● ออกแบบภาพประกอบงานเขียน
● ออกแบบอินโฟกราฟิกชุดความรู้งานขององค์กร ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

คุณสมบัติ
● มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการออกแบบสื่อกราฟิกเป็นอย่างดี
● มีอุปกรณ์ในการทำงานส่วนตัว เช่น โน้ตบุ๊ค,จอและปากกาวาดภาพ
● มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
● สามารถทำงานที่กระทันหันเร่งด่วน ได้ในเวลาที่กำหนด

3. ช่างภาพ
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
● ถ่ายภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับงานขององค์กร ทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ
● ถ่ายภาพอย่างมีมุมมอง สื่อสารจากภาพถ่าย
● มีอุปกรณ์ถ่ายภาพส่วนตัว เช่น กล้อง,เลนส์ ,ขาตั้งกล้อง
● มีทักษณะการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ
● ลงพื้นที่เก็บภาพร่วมกับโครงสร้างต่างๆขององค์กรทั้งในกรุงเทพฯ และ ตจว.ได้

4. แผนกบริการผู้บริจาคสัมพันธ์
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
● ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริจาค
● แนะนำกิจกรรมงานของมูลนิธิฯ ให้ผู้บริจาคเกิดความประทับใจ

คุณสมบัติ
● มีทักษะด้านการสื่อสารพูดคุย คล่องแคล่ว
● มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานให้บริการ , พูดคุย