ด้านนโยบายเพื่อสังคม

โครงการภายในมูลนิธิกระจกเงา

โครงการผู้ป่วยข้างถนนและคนไร้บ้าน

ภารกิจของโครงการฯ ทำหน้าที่รับแจ้งเคส ตรวจสอบและนำเคสผู้ป่วยข้างถนน เข้าถึงการเข้ารับการรักษาสุขภาพร่างกายยังสถานพยาบาล ร่วมถึงการประสานบ้านพัก สถานสงเคราะห์ ให้เคสได้มีที่พักพิงอาศัยแทนการใช้ชีวิตกิน-นอนอยู่ริมท้องถนน

เพิ่มเติม

โครงการจ้างวานข้า

โครงการจ้างงานให้กับคนไร้บ้านขึ้นมาเพื่อให้คนไร้บ้านได้มีรายได้ เข้าถึงอาหารการกินได้มากขึ้น เพิ่มคุณค่าในตัวเอง กระตุ้นชีพจรของชีวิตให้กระตือรือร้นมากขึ้น และเป็นการสื่อสารกับสาธารณะในประเด็นคนไร้บ้านให้สาธารณะได้รับทราบปัญหา ช่องว่าง

เพิ่มเติม

ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

เราองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเพื่อให้คำปรึกษา ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม และให้ความช่วยเหลือคนหายซึ่งมี สภาวะความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพ และความปลอดภัย

เพิ่มเติม

โครงการโรงพยาบาลมีสุข

ภาระกิจอาสาสมัครเพื่อผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล แนวคิดของโครงการฯนี้ คือการปฏิบัติการ และพัฒนาวิธีคิด รูปแบบ กิจกรรมการ เพิ่มความสุข ลดความทุกข์ ลดความตึงเครียดลงในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล โดยจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามาสนับสนุนคือ อาสาสมัคร อาสาสมัครสร้างสุข

เพิ่มเติม

โครงการป่วยให้ยืม

โครงการป่วยให้ยืม มีแนวคิดรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ใช้งานแล้วตามบ้าน นำมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยส่งต่อให้กับผู้ป่วยที่มีความต้องการใช้งาน "ป่วยให้ยืม"หากเราเป็นตัวกลางในการช่วยหมุนเวียนสิ่งของเหล่านี้ เราก็จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่กำลังขาดแคลนได้

เพิ่มเติม

โครงการอาสามาเยี่ยม

หน้างานของ โครงการอาสามาเยี่ยม จะมีความใกล้เคียงกับหน้างานของ โครงการ รพ.มีสุข เรานำอาสาสมัครเขาไปเยียวยาผู้ป่วยด้วยกำลังใจ กำลังใจที่ไม่ต้องใช้ยา เราเคยร้องเพลงวันเกิดให้กับผู้ป่วยเด็กถึงข้างเตียงผู้ป่วย หรือแค่ไปพูดคุยกับผู้ป่วย ผู้ป่วยก็มีอาการดีขึ้น

เพิ่มเติม

ห้องเด็ก

องค์กรจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเล็ก ให้สามารถนำลูกมาเลี้ยงระหว่างทำงานได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความสำคัญกับเด็กในวัยก่อนเข้าโรงเรียนที่มีความต้องการความรัก ความอบอุ่นจากพ่อแม่

เพิ่มเติม

ศูนย์แบ่งต่อ

ศูนย์แบ่งต่อถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า ของบริจาคทุกชิ้นนั้นสามารถสร้างประโยชน์ได้มหาศาลหากไปอยู่ในมือของผู้ที่สามารถใช้งานสิ่งนั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรืออยู่ในมือผู้ที่ต้องการสิ่งนั้นจริงๆ และเพื่อให้ของบริจาคทุกชิ้นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับ

เพิ่มเติม

ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร

เรา เป็นกลุ่มคนที่มีหัวใจอาสา หัวใจของคนที่อยากเห็นสังคมงดงาม เราแสวงหาความหมายของการมีชีวิตอย่างมีคุณค่า เรา คือองค์กรอิสระที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือ และเติมเต็มในส่วนทีสังคมยังต้องการ เราเชื่อว่าการทำงานเพื่อสังคมไม่ใช่ความฝันแต่เป็นการทำงานบนโลกแห่งความเป็นจริง

เพิ่มเติม

โครงการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน

โครงการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน จึงทำหน้าที่เพื่อเป็นโครงการฯ คู่ขนานที่ช่วยลดช่องว่างในสถานการณ์ภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่เกินกำลังของรัฐ หรือสถานการณ์ที่ความเสียหายอยู่นอกเหนือการประเมินของรัฐ

เพิ่มเติม

โครงการคลินิกกฎหมายกระจกเงา

โครงการคลินิกกกฎหมายกระจกเงา เป็นโครงการที่ทำหน้าความช่วยเหลือทางกฎหมายกับคนที่มีปัญหาการรับรองสถานะบุคคลตามกฎมาย (ไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ/เสมือนไร้สัญชาติ) ซึ่งเป็นคนเปราะบางที่เข้าไม่ถึงสิทธิอันจำเป็นหลายประการ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาคมโลก และประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “No one left behind ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

เพิ่มเติม