ทีมนวัตกรรม

ทีมนวัตกรรม

มูลนิธิกระจกเงา คือองค์กรนวัตกรรมทางสังคมที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เรามีการพัฒนา ออกแบบ และต่อยอดนวัตกรรมทางสังคมอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดของเรานั้นคือการสะท้อนความจริงของสังคมและนำพาสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิม ผ่านการดำเนินกิจกรรมและภารกิจในโครงการต่างๆ ด้วยเหตุนี้เราจึงได้จัดตั้ง"ทีมนวัตกรรม"ขึ้น เพื่อเป็นกำลังหลักในการสนันสนุนเจ้าหน้าที่โครงการต่างๆในการปฏิบัตภารกิจและดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมรวมไปจนถึงการต่อยอดและพัฒนาองค์ให้กลายเป็นองค์กรนวัตกรรมทางสังคมที่มีคุณภาพและยั่งยืน

ทีมนวัตกรรมเป็นทีมงานส่วนกลางที่คอยสนับสนุนงานในมูลนิธิในด้านต่างๆ ตั้งแต่งานใช้แรงงาน งานจัดการไปจนถึงงานผลิตไอเดียเพื่อขับเคลื่อนงานของมูลนิธิ ทำหน้าที่ตอบโจทย์หรือหารูปแบบ การแก้ปัญหาของงานต่างๆภายในองค์กรไปจนถึงการพัฒนาและออกแบบการแก้ปัญหาเพื่อผลิต ชิ้นงานตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมายมา ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการจัดการต่างๆ เช่น งานด้านการเกษตร งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการใช้เทคโนโลยี งานด้านสังคม เป็นต้น

โดยหน้าที่ของนักศึกฝึกงานทีมนวัตกรรมคือการสนันสนุนเจ้าหน้าที่โครงการต่างๆทุกโครงการในการปฏิบัติภารกิจเพื่อขับเคลื่อนสังคม รวมไปถึงการสนันสนุนงานส่วนกลางขององค์กรให้สามารถเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
● สนันสนุนเจ้าหน้าที่ทีมนวัตกรรมในการปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนสังคม
● สนันสนุนเจ้าหน้าที่โครงการต่างๆในการปฏิบัติภารกิจ
● ศึกษานวัตกรรมใหม่ในการพัฒนางานระบบในองค์กร
● ประสานงานกับองค์กรต่างๆ
● สร้างสรรค์และต่อยอดนวัตกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม

คุณสมบัติ
● สนใจเรื่องการพัฒนา การบริหาร
● เปิดกว้าง ชอบนวัตกรรม
● ศึกษานวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาระบบงานในองค์กร
● มีไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์
● ขยัน อดทน พร้อมเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
● มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
● พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา
● มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง แต่สามารถรักษาคุณภาพงานได้
● มีทักษะในการบริหารและจัดการที่เป็นระบบ
● มีความสนใจในประเด็นต่างๆที่กำลังเกิดในสังคม


(สำหรับตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานทีมนวัตกรรม)