10 คุณสมบัติ สู่งานอาสาสมัคร (สร้างสุข) ใน โรงพยาบาล

       คนทุกคนต่างมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป คุณสมบัติสามารถสร้างเพิ่มเติมได้ภายหลัง การกำหนดในสิ่งที่เราเป็นอยู่ ถูกกำหนดขึ้นด้วยปัจจัยหลายด้านด้วยกัน เช่น สถานที่ ลักษณะของงาน ฯลฯ ดังนั้นคุณสมบัติของอาสาสมัคร ใน โรงพยาบาล จึงถูกกำหนดขึ้นมาให้เหมาะสมกับสถานที่ และลักษณะของงาน โดยคุณสมบัติของอาสาสมัคร ใน โรงพยาบาล ประกอบด้วย

  1. มีความตั้งใจดีในการทำงานอาสาสมัคร และพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ แก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
  2. มีบุคลิกยิ้มแย้ม แจ่มใจ มนุษยสัมพันธ์ดี
  3. ลด “อัตตา”ความเป็นตัวตนของตนเองลง
  4. สามารถสื่อสารทั้งเป็นผู้พูดและผู้ฟัง ที่ดี
  5. มีความอดทน และเสียสละ
  6. มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่น
  7. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์
  8. ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา หรือสถานะทางการเงิน (ในกรณีที่อายุต่ำกว่า15 ปีบริบูรณ์ต้องได้รับการเซ็นยินยอมจากผู้ปกครอง)
  9. ไม่สร้างปัญหาในการร่วมทำกิจกรรมกับผู้ป่วย ไม่เพิ่มภาระให้กับผู้ป่วย และไม่กระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความทุกข์กับคนรอบข้าง ใน พื้นที่ โรงพยาบาล
  10. วางตนเองอยู่ในบทบาทหนุนเสริมต่อกลไก “การเพิ่มความสุข ลดความทุกข์” สำหรับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม15781646_10154667462057110_4742051163992153471_n

จากที่กล่าวมาคุณสมบัติเหล่านั้น คือ “หัวใจหลักที่สำคัญของความเป็นอาสาสร้างสุข “เมื่อคุณทำตามคุณสมบัติดังกล่าวเหล่านั้นด้วยใจ ก็ถือว่าคุณทำหน้าที่ของอาสาสมัคร ใน โรงพยาบาลได้อย่างสมบูรณ์แล้ว

 

Share Button