จ้างวานข้า (จ้างงานคนไร้บ้านโดยมูลนิธิกระจกเงา)
โครงการ จ้างวานข้า (จ้างงานคนไร้บ้านโดย มูลนิธิกระจกเงา)


แนวคิด
- เนื่องจากคนไร้บ้านเป็นกลุ่มคนที่ประสบปัญหาในด้านคุณภาพชีวิตอย่างรุนแรง สาเหตุหลักคือ มีทุนชีวิตในมิติต่างๆต่ำอย่างมาก เช่น มิติทางเศรษฐกิจ คือไม่มีเงินเก็บ และรายได้ที่มากพอยกระดับสภาพเศรษฐกิจส่วนบุคคลได้
- คนไร้บ้านขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งรายได้
- คนไร้บ้านส่วนใหญ่ไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและเป็นแรงงานไร้ฝีมือ
- การจัดสรรงานให้กับคนไร้บ้านจึงควรเป็นงานที่ไม่ใช้ทักษะมาก ควรเป็นงานที่ใช้ทักษะพื้นฐาน
- คนไร้บ้านมักมีปัญหาทางสภาพจิตใจที่ไม่เห็นโอกาส ไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง จึงทำให้คนไร้บ้านมักอยู่ในสภาวะเฉื่อยชา ไม่มีแรงผลักดัน
- ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 คนไร้บ้านได้รับผลกระทบค่อนข้างมากทั้งในด้านการกินอยู่และรายได้ที่นำมาบรรเทาความไม่มั่นคงในด้านการกินอยู่
- ดังนั้นทางมูลนิธิกระจกเงาจึงผลักดันโครงการจ้างงานให้กับคนไร้บ้านขึ้นมาเพื่อให้คนไร้บ้านได้มีรายได้ เข้าถึงอาหารการกินได้มากขึ้น เพิ่มคุณค่าในตัวเอง กระตุ้นชีพจรของชีวิตให้กระตือรือร้นมากขึ้น และเป็นการสื่อสารกับสาธารณะในประเด็นคนไร้บ้านให้สาธารณะได้รับทราบปัญหา ช่องว่าง และเกิดการสนับสนุน

รูปแบบ
- งานที่คนไร้บ้านทำจะเป็นงานทำความสะอาด
- งานที่คนไร้บ้านทำจะเป็นงานที่ทำงานความในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งร่วมการทำงานกับทางกรุงเทพมหานคร หรือชุมชนต่างๆ หรือเกิดจากการนำเสนอพื้นที่ที่มีความต้องการของคนในสังคมเพื่อให้กลุ่มจ้างวานข้าไปทำความสะอาด
- เงินทุนสนับสนุนเพื่อเป็นรายได้ให้กับคนไร้บ้านจะมาจากการระดมทุนผ่านทางช่องทางสื่อสารเพี่อรวบรวมเป็นกองทุน

เวลาในการดำเนินการ
- ระยะโครงการเป็นเวลา 1ปี เริ่มดำเนินการโครงการในเดือนกรกฎาคม 2563 ถึง กรกฎาคม 2564

จัดทำโครงการและดำเนินโครงการโดย
- โครงการผู้ป่วยข้างถนน มูลนิธิกระจกเงา

ผู้ประสานงานโครงการ
- เบญจมาศ พางาม โทรศัพท์ 0910468598 อีเมล์ jue@mirror.or.th
                


        
"โครงการ จ้างวานข้า" (งานงานคนไร้บ้านโดย มูลนิธิกระจกเงา
jue@mirror.or.th 
 โทร: 091-0468598