อ่านเพื่อการเปลี่ยนแปลง

การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองการอ่านทำให้รู้ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันเป็นโลกมีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มากมายที่น่าสนใจอีกทั้งการอ่านยังเป็นการสร้างคุณค่าให้ตนเอง ยิ่งอ่านมากเราก็ยิ่งมีความรู้ เมื่อมีความรู้มากขึ้นเราก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

ในปัจจุบันผู้คนให้ความสำคัญกับการอ่านลดน้อยลงเนื่องจากมีสื่อและสิ่งเร้าต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมากขึ้นการอ่านเป็นปัจจัยสำคัญ ที่สามารถช่วยให้สังคมไทย พัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ ในทุกๆปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการคิด หรือกระทำสิ่งใดนั้น ย่อมต้องอาศัยการอ่านเป็นสำคัญจากสถิติการอ่าน ครั้งล่าสุดในปี 2561 ได้สำรวจช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน กลุ่มตัวอย่าง 55,920 ครัวเรือนกระจายทุกจังหวัด อายุ 6 ปีขึ้นไป โดยนับการอ่านหนังสือ หรือบทความทุกประเภททั้งนอกเวลาเรียน นอกเวลาทํางาน และ ช่วงเวลาพักพบว่าคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไปมีอัตราการอ่าน 78.8% หรือจำนวน 49.7 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 77.7% แบ่งเป็นผู้ชาย 79.7% และผู้หญิง 77.9% วัยรุ่นอ่านมากที่สุด 92.9% เฉลี่ย 109 นาทีตามด้วยวัยเด็ก 89.7% เฉลี่ย 83 นาที, วัยทำงาน 81.8% เฉลี่ย 77 นาทีและวัยสูงอายุ 52.2% เฉลี่ย 47 นาที

มูลนิธิกระจกเงา มองเห็นความสำคัญของการอ่านเป็นอย่างมากเพราะเชื่อว่าหนังสือก็เปรียบเสมือนปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตทุกคน ดังนั้นโครงการอ่านสร้างชาติจึงเกิดขึ้นโดยการเปิดรับ หนังสือบริจาคที่เป็นหนังสือดีมีประโยชน์ อีกทั้งผู้รับหนังสือยังสามารถเลือกหนังสือที่ตัวเองต้องการได้ ไม่ใช่ถูกกำหนดโดยผู้บริจาคแต่ เพียงฝ่ายเดียว การอ่านจะสร้างชาติเพื่อเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรนั้น เราอยากให้คนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงได้ สัมผัสจริงๆว่าหนังสือ มีส่วนร่วมช่วยสร้างความสำเร็จในการดำรงชีวิต เป็นรากฐานของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โครงการอ่านสร้างชาติ ได้ระดมรับบริจาคหนังสือมือสอง เพื่อส่งมอบต่อให้ห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน วัด ชุมชนแออัดในเมืองหลวง โรงงาน เราขอส่งเสริมการอ่านให้กับเยาวชน ประชาชนผู้สนใจ ตลอดจนถึงผู้ประกอบอาชีพรับจ้างบนฐานความจริง มีหนังสือดี ๆ ผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนมาก แต่อยู่ในมือของผู้อ่านที่มีโอกาส หากหนังสือเหล่านั้นสามารถเคลื่อนย้ายไปถึงผู้อื่น ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ ก็จะทำให้เกิดการเพิ่มคุณค่าของหนังสือดีมือสอง เราเชื่อว่าการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมหนังสือมือสอง จะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างกว้างขวาง

“อ่านเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย”

 

ขอขอบคุณข้อมูลสถิติการอ่านจาก https://positioningmag.com/1223380

Share Button