โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย

         

เราองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเพื่อให้คำปรึกษา ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามและให้ความช่วยเหลือคนหายซึ่งมี สภาวะความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัย โดยที่ศูนย์ข้อมูลคนหาย จะเข้าไปมีบทบาทโดยตรงในการให้คำแนะนำ ประสานงานช่วยเหลือครอบครัวคนหายให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันเป็น กลไกสำคัญในการติดตามและช่วยเหลือคนหายให้กลับคืนสู่ครอบครัวด้วยความปลอดภัย 

ภารกิจของศูนย์ข้อมูลคนหายฯ 
1. เป็นศูนย์ในการรับแจ้งให้คำปรึกษา คำแนะนำ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามคนหาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการ ติดตามคนหายในประเทศไทยผ่านเวปไซค์http://www.backtohome.org/และfacebook www.facebook.com/Thaimissing
2. เป็นศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือคนหายและครอบครัวคนหาย ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทั้งการ สงเคราะห์เยียวยาเบื้องต้นแก่คนหายและครอบครัวคนหาย 
3. เป็นศูนย์ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพปัญหาและสาเหตุการหายออกจากบ้านของคนในสังคม 
4. เป็นศูนย์ในการสนับสนุนผลักดันการแก้ไขกฎหมายและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคนหายในระดับนโยบาย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการติดตามคนหายและการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้เป็นรูปธรรม

       


"การรอคอยต้องมีวันสิ้นสุด"
http://www.backtohome.org
อีเมล์ : info@backtohome.org
โทร: 02-973-2236 ถึง 7 ต่อ 106
       
  - โครงการอ่านสร้างชาติ
  - โครงการ NGOs Cyber (ไอซีทีเพื่อการพัฒนา)
  - โครงการผู้ป่วยข้างถนน
  - โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
  - โครงการอาสามาเยี่ยม
  - โครงการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน
  - โครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน
  - โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อพี่สุกี้ (สุธิตา หมายเจริญ )
อีเมล์ intern@mirror.o.r.th
โทร 02-973-2236 ถึง 7 ต่อื 102


อ่าน 6106