Close 

ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ.2555-2559ในด้านการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งกาย,ใจ,สติปัญญา,อารมณ์สังคมเต็มตามศักยภาพและมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัยเพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและทุกระดับเป็นพลังที่เข้มแข็งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้การคุ้มครองและการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีความเป็นเอกภาพทำให้การดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพ 

ทางมูลนิธิกระจกเงาได้เห็นปัญหาของเด็กที่ป่วยในโรงพยาบาลซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่ไม่สอดคล้องตามแผนพัฒนาและเยาวชนแห่งชาติดังนั้นโครงการโรงพยาบาลมีสุขจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญโดยจะเน้นการทำกิจกรรมกับเด็กที่ป่วยในโรงพยาบาลซึ่งจะสร้างความสุขลดความทุกข์ให้กับเด็กผู้ปกครองรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องลดความตึงเครียดของเด็กที่อยู่ในโรงพยาบาล  

ดังนั้นแนวคิวเรื่อง“อาสาสมัคร”จึงเป็นหลักสำคัญในการร่วมกันทำกิจกรรมที่สามารถเข้าถึงเด็กช่วยกันสร้างชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ,ระบายสีหรือร่วมกันสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆกิจกรรมที่จัดขึ้นจะทำให้เห็นถึงความสามารถมองเห็นประโยชน์และมุมมองของเด็กในหลายๆด้านและยังได้สัมผัสรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของเด็กเห็นถึงสมาธิของเด็กแต่ละคนส่งผลให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดการเรียนรู้ในพื้นที่โรงพยาบาลไม่ใช่แค่การรักษาเพียงอย่างเดียว 

นอกจากนี้ทางโครงการเชื่อว่าการทำให้เกิดความยั่งยืนระบบงานอาสาสมัครในโรงพยาบาลนั้นจำเป็นต้องทำงานร่วมกับโรงพยาบาลผลักดันให้มีโครงสร้างหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะขับเคลื่อนการทำงานให้ประสิทธิภาเช่นโรงพยาบาลรามาธิบดีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติรวมถึงโรงพยาบาลพระมงกุฎและโรงพยาบาลภูมิพลที่กำลังเดินงานพัฒนาระบบอาสาสมัครในโรงพยาบาลให้เกิดขึ้น  

ในการสร้างระบบอาสาสมัครนั้นนอกจากมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต้องมีระบบการจัดการอาสาสมัครด้วยเพื่อที่จะคัดกรองปฐมนิเทศลงพื้นที่ปฏิบัติงานประเมินและถอดบทเรียนท้ายทีสุดแล้วเกิดประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างของการมีระบบอาสาสมัครในโรงพยาบาลซึ่งโครงการโรงพยาบาลมีสุขมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือและต้องการให้โรงพยาบาลดำเนินการปฏิบัติงานนั้นต่อ  

การบริการรักษาผู้เจ็บป่วยถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วหากบริการนั้นมีการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ย่อมดีมากกว่า  

นางสาวสุชานันท์  วังจำนงค์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

นศ.ฝึกงานโครงการรพ.มีสุข 


อ่าน 443

"มูลนิธิกระจกเงา" เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Email: webmaster@mirror.or.th , Tel: 02-9732236-7 ,Fax: 02-9732236ต่อ1090