โครงการ Ngos Cyber (Website , Program Database) 
เกิดขึ้นได้จากแนวความเชื่อขององค์กรที่มีความเชื่อว่า "IT เป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนา" โดยการใช้เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนางานด้านสังคมที่มีประสิทธิภาพและเห็นผลได้เร็ว เราได้นำ IT เข้ามามีบทบาทในการพัฒนางานของ มูลนิธิกระจกเงา สนง.กรุงเทพฯ ให้เข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว สามารถประเมินและวิเคราะห์ระบบต่างๆ ในการเชื่อมโยงงานองค์กรไว้ด้วยกัน รวมถึงให้คนทั่วไปได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมในการติดตามและการดำเนินกิจกรรมทางสังคม
 
   โครงการอาสามาเยี่ยม 
หน้างานของ โครงการอาสามาเยี่ยม จะมีความใกล้เคียงกับหน้างานของ โครงการ รพ.มีสุข เรานำอาสาสมัครเขาไปเยียวยาผู้ป่วยด้วยกำลังใจ .... กำลังใจที่ไม่ต้องใช้ยา เราเคยร้องเพลงวันเกิดให้กับผู้ป่วยเด็กถึงข้างเตียงผู้ป่วย หรือแค่ไปพูดคุยกับผู้ป่วย ผู้ป่วยก็มีอาการดีขึ้น ทางโครงการยินดีเป็นอย่างยิ่งหากมีนักศึกษาฝึกงานเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ช่วยขับเคลื่อนงานของโครงการ
 
   โครงการผู้ป่วยข้างถนน 
จากการดำเนินงานโครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา พบว่า มีคนหายจำนวนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุ ที่มีอาการป่วยทางสมอง หรือ โรคสมองเสื่อม ได้พลัดหลงออกจากบ้าน ทั้งนี้ ผู้ป่วยฯบางส่วน ที่พลัดหลงออกมา หากจำต้องใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านเป็นเวลานาน อาจกลายสภาพเป็นบุคคลเร่ร่อน และยังอาจ ถูกทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวมิได้ถูกหยิบยกขึ้นเป็นประเด็นสาธารณะในอันที่จะได้รับการ แก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
 
   โครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน 
อีกหนึ่งโครงการที่แตกยอดมาจาก ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงาเนื่องจากในกระบวนการติดตามรับแจ้งและสืบค้นคนหาย พบว่าเด็กศูนย์หายบางส่วนหลุดเข้าไปอยู่ในธุรกิจขอทาน เด็กเหล่านี้มีค่าเพียงวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินธุรกิจเลวร้าย...พวกเขา ถูกนำมา“ขังรวม”ตามบ้านเช่าในแหล่งเสื่อมโทรมของเมืองเศรษฐกิจ...ถูกนำ สั่งสอนให้รู้ถึงเทคนิคการขอทาน...ถูกนำพาไป“ตั้งวาง” ไว้ตามจุดต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งชุมชน ให้ขอทาน โดยอยู่ในสายตาและการกำกับของ“ผู้คุม”ราวกับการใช้แรงงาน เงินรายได้จะถูกถ่ายเทเข้าสู่“แก๊งค์ธุรกิจขอทาน” โดยเด็กจะไม่ได้รับอะไรไปมากกว่าอาหารเล็กน้อยเพื่อ“ทำงานขอทาน” ได้ในวันต่อวัน
 
   ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
เราองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเพื่อให้คำปรึกษา ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามและให้ความช่วยเหลือคนหายซึ่งมี สภาวะความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัย โดยที่ศูนย์ข้อมูลคนหาย จะเข้าไปมีบทบาทโดยตรงในการให้คำแนะนำ ประสานงานช่วยเหลือครอบครัวคนหายให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันเป็น กลไกสำคัญในการติดตามและช่วยเหลือคนหายให้กลับคืนสู่ครอบครัวด้วยความปลอดภัย
 
   โรงพยาบาลมีสุข 
ภาระกิจอาสาสมัครเพื่อผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล แนวคิดของโครงการฯนี้ คือการปฏิบัติการ และพัฒนาวิธีคิด รูปแบบ กิจกรรมการ “เพิ่มความสุข ลดความทุกข์” ลดความตึงเครียดลงในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล โดยจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามาสนับสนุนคือ อาสาสมัคร “อาสาสมัครสร้างสุข
 
   คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง 
เราค้นพบข้อเท็จจริงอยู่ว่า โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ต่างจังหวัด ยังคงขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน หนึ่งในนั้นคือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการเรียนของเด็กนักเรียน ซึ่งในยุคปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ หากเทียบกับเด็กนักเรียนในสังคมเมืองแล้ว เด็กนักเรียนในต่างจังหวัดยังถือว่าห่างไกลกับคำว่าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ แม้ทางภาครัฐจะจัดสรรงบประมาณลงมาแต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อการใช้งานของเด็กนักเรียน ในอัตรา เด็ก1คน ต่อ คอมพิวเตอร์ 1ชุด
 
   อ่านสร้างชาติ 
"หนังสือ มีส่วนร่วมช่วยสร้างความสำเร็จในการดำรงชีวิต เป็นรากฐานของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้" โครงการอ่านสร้างชาติ ได้ระดมรับบริจาคหนังสือมือสอง เพื่อส่งมอบต่อให้ห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน วัด ชุมชนแออัดในเมืองหลวง โรงงาน เราขอส่งเสริมการอ่านให้กับเยาวชน ประชาชนผู้สนใจ ตลอดจนถึงผู้ประกอบอาชีพขับวินมอเตอร์ไซต์รับจ้าง
 
   ศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยี(IT Watch) 
ปัญหา ภัยเทคโนโลยีกำลังเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชน เช่น ปัญหาการล่อลวงเพื่อกระทำทางเพศ การล่อลวงเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์สินและการล่อลวงเพื่อการค้ามนุษย์ เป็นต้น ทั้งนี้ สภาพของปัญหาภัยเทคโนโลยีมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเด็กและเยาวชนที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้เด็กและเยาวชนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและในอนาคตมีภาวะ ความเสี่ยงในการถูกล่อลวงและคุกคามจากภัยเทคโนโลยี
 
   โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง  
เราเริ่มต้นโครงการฯ ด้วยการเล็งเห็นถึงสภาพปัญหาการขาดแคลนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ศูนย์อพยพ และผู้ประสบภัยพิบัติ เราเห็นการนำคุณค่าสิ่งของชิ้นเดิมกลับมาสร้างประโยชน์ใหม่อีกครั้ง ด้วยการเปิดรับบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มสภาพดีทุกประเภท จากคนเมือง เพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้ขาดแคลนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
 
   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นทีมที่คอยประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการต่างๆในมูลนิธิ กระจกเงาให้บุคคลภายนอกทราบเพื่อมาร่วมเป็นอาสาสมัครคอยช่วยเหลือ และเป็นผู้สนับสนุนให้แต่ละโครงการดำเนินไปด้วยดิ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถ และมีใจรักในงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการระดมทุน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ทีมประชาสัมพันธ์ และการระดมทุน มูลนิธิกระจกเงา
 
   การจัดการภัยภิบัติภาคประชาชน 
รับสมัครแล้ว.........สำหรับนักศึกษาที่มีหัวใจ “อาสา" ร่วมเป็นส่วนในการป้องกันภัยธรรมชาติกับเรา โครงการการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชนเป็นอีกหนึ่งโครงการของมูลนิธิกระจกเงาเปิดโอกาส ให้นักศึกษาที่มีหัวใจอาสา ร่วมเดินทางถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆร่วมกับเราจึงเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นองค์กร คู่ขนานที่ช่วยลดช่องว่างในสถานการณ์ภัยพิบัติขนาดใหญ่ ที่เกินกำลังของรัฐ ซึ่งผู้ประสบภัยไม่สามารถฟื้นฟ ู ด้วยตนเองได้ ทางโครงการจึงจัดระดมอาสาสมัครเป็นจำนวนมากเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อเร่งฟื้นฟูดำเนินไปได้อย่างทันท่วงที โครงการการจัดการภัยพิบัติ ภาคประชาชน จึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา ที่มีหัวใจอาสา