โครงการนักศึกษาฝึกงาน  
โครงการนักศึกษาฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวที่ศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้นำความรู้จากบทเรียนในภาคทฤษฎีนำมาปฏิบัติงานจริง
 
   โครงการครูบ้านนอก 
เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมกลุ่มคนที่อยู่ในที่ต่างๆ ของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท โดยเน้นกลุ่มเด็กๆ ในจังหวัดเชียงราย
 
   โครงการพิพิธภัณฑ์ชาวเขา  
นำเสนอและถักทอเรื่องราวของชาวเขา เพื่อบอกเล่าวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งสะท้อนถึงกระแสความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตโดยรวม ผ่านงานเขียน งานเพลง และงานวิดีโอโดยเยาวชนชนเผ่า
 
   โครงการ ICT เพื่อการพัฒนา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสาร แชร์ข้อมูลสำหรับนำไปประโยชน์ จากการจัดทำ website ให้กับโครงการต่างๆของมูลนิธิกระจกเงา
 
   โครงการบ้านนอกทีวี  
โครงการสถานีโทรทัศน์ชุมชนนำร่องที่เกิดขึ้นเพื่อการ เรียนรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนที่จะปฏิรูปการสื่อสารจากคนชายขอบ
 
   โครงการส่งเสริมอาชีพ  
ส่งเสริมอาชีพด้วยงานหัตกรรมชนเผ่า ให้ได้ใช้ความรู้สามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านงานหัตกรรมต่างๆ ที่เคยทำเพียงเพื่อ ใช้ในครอบครัว เปลี่ยนมาผลิตสินค้าเผื่อจำหน่าย สำหรับเป็นค่าครองชีพ
 
   โครงการกองทุนเด็กดอย  
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส เพราะ “ เด็กทุกคนมีสิทธิ ที่จะได้รับการศึกษา มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองและเติบโตขึ้นมาอย่างปลอดภัย บนความหลากหลายของวัฒนธรรม ภาษาและการดำรงชีวิต ”
 
   โครงการท่องเที่ยวชนเผ่า 
สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ เรื่องการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชนเอง กระจายรายได้แก่คนในชุมชน เสริมสร้างเศษฐกิจในชุมชน เพื่อลดการเคลื่อนย้ายแรงงานชาวเขาสู่เมือง
 
   โครงการพัฒนาสถานภาพและคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐและเด็กไร้สัญชาติในประเทศไทย  
แก้ปัญหาการไร้สัญชาติมิ ทำให้บุคคลหนึ่ง ๆ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน และดูแล ในฐานะพลเมืองแห่งรัฐ มีศักดิ์ศรี และมีสิทธิในฐานะมนุษยชาติของสังคมโลก
 
   โครงการกองทุนเสื้อผ้ามือสอง  
การรับบริจาคสิ่ง ของบริจาค เพื่อนำมาหมุนเวียนกลับคืนสู่ชุมชน และกลุ่มคนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ รับของบริจาค เพื่อนำมาหมุนเวียนเป็นเงินกองทุนเพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
 
   โครงการ Right to know  
พัฒนาศักยภาพ ของเยาชนในการเป็นผู้นำในการสื่อสาร เรื่องเอดส์และเพศศึกษาโดยการใช้กระบวนการทำสื่อ (สื่อละคร,วิทยุเสียงตามสาย,วีดีโอ,การตั้งกลุ่ม)